Všeobecné obchodné podmienky

Home / Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

e-shopu www.marima.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.marima.sk je:

Marianna Petrincová
Čerenčianska 216/14,
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44 164 670
DIČ: 107 715 8742
Bankové spojenie:
IBAN: SK72 0200 0000 0038 7736 3258
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX
Zapísaný v Živnostenskom registri: 650-12924, okresný úrad Rimavská Sobota.

E-mail: info@marima.sk
Tel. číslo: +421 911 828 533

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Orgán alternatívneho riešenia sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Článok I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu MARIMA na stránkach www.marima.sk
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim pri kúpe a predaji tovaru.
 3. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu MARIMA na stránkach www.marima.sk.
 4. Pri zaslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Článok II

VYMEDZENIE POJMOV

 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.marima.sk t.j.  Marianna Petrincová so sídlom na ul. Čerenčianskej 216/14, v Rimavskej Sobote 97901, IČO: 44 164 670, DIČ: 107 715 8742 zapísaný v Živnostenskom registri: 650-12924, okresný úrad Rimavská Sobota.
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 3. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade ak je kupujúci podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok III

OBJEDNÁVKA

 1. Tovar, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu www.marima.sk je možné objednávať prostredníctvom:
  a) internetovej stránky www.marima.sk
  b) emailom na info@marima.sk
 2. Ak sa kupujúci rozhodne nakupovať prostredníctvom internetového obchodu www.marima.sk, tak aktuálnu ponuku tovaru nájde v hornom menu, v ponuke “E-SHOP”. Na mobilných zariadeniach sa menu otvára ťuknutím na symbol ≡ (3 vodorovné pruhy rovnakej šírky v ľavo hore). Kliknutím na ponuku si tovar vyberie. Ak má produkt viacej variant, musí si vybrať  z požadovaných možností, nastaví množstvo a tovar pridá do košíka, tlačidlom „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Týmto postupom sa mu vloží do košíka zadané množstvo vybraného tovaru. V prípade že chce kupujúci pokračovať, vyberie si kategóriu v poli Kategórie produktov. V prípade, že chce kupujúci vidieť stav košíka, prejde kurzorom myši do poľa košíka v pravo hore a zobrazí sa mu stav košíka. V prípade že chce kupujúci zmeniť množstvo tovaru, prejde kurzorom myši do poľa košíka v pravo hore a zobrazí sa mu stav košíka. Potom klikne na tlačidlo ZOBRAZIŤ KOŠÍK. Pomocou ovládacích prvkov si nastaví požadované množstvo. Kliknutím na tlačidlo AKTUALIZOVAŤ sa prepočíta sumár košíka. Pre objednanie tovaru z košíka treba kliknúť na tlačidlo SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ. Druhá možnosť pre objednanie tovaru je prejsť kurzorom myši do poľa košíka v pravo hore a kliknúť na tlačidlo POKLADŇA. Na mobilných zariadeniach je stav košíka zobrazený len po pridaní prvého produktu do košíka a to na spodku stránky, kde sú aj tlačidlá ZOBRAZIŤ KOŠÍK a POKLADŇA. Pre objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.marima.sk nie je potrebná registrácia. Po vyplnení Fakturačných údajov a dodacej adresy si kupujúci zvolí spôsob úhrady a dopravu. Následne klikne na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY “, kde sa mu zobrazí rekapitulácia objednávky a zároveň mu bude odoslaný potvrdzovací email o objednávke. Ďalší email bude odoslaný po vybavení objednávky.
 3. Pred odoslaním objednávky predávajúci oboznámi kupujúceho o:
  a) hlavných vlastnostiach tovaru,
  b) o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania,
  c) o telefónnom čísle a ďalších údajoch potrebných pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty,
  d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
  e) o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
  f) o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
  g) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, v ktorej predávajúci dodá tovar, o postupe uplatnenia a vybavenia reklamácií,
  h) o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
  i) o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,
  j) o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne o informácií o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  k) o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
  l) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
  m) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
  n) o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.
 4. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom emailu je nutné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefonický kontakt, spôsob úhrady a dodania. Aby bola takto vyplnená objednávka platná, je potrebné uviesť všetky údaje uvedené
  vyššie.
 5. Postup, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplýva z týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu čo najskôr dočasnú, alebo trvalú zmenu v jeho osobných údajoch, alebo zmenu dodacej adresy po odoslaní objednávky.
 7. Kupujúci má právo na zrušenie („storno“) objednávky bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky. Zrušenie objednávky je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Článok IV

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávkového formulára kupujúcim a jeho prijatím predávajúcim. Prijatie objednávkového formulára potvrdí predávajúci zaslaním informatívneho e-mailu kupujúcemu, pričom jeho zaslanie nemá žiadny vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna zmluva vzniká aj prijatím objednávky priamo na email e-shopu info@marima.sk, ktorý bude následne predávajúcim potvrdený zaslaním spätného emailu kupujúcemu o registrácii danej objednávky.
 3. Kúpnu zmluvu, ktorá bola uzatvorená týmto spôsobom je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že pri vzniku akéhokoľvek sporu, ktorý vyplýva z uzatvorenej kúpnej zmluvy zodpovedá podľa ust. §420 Občianskeho zákonníka za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu.
 5. Uzatvorená kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je archivovaná po dobu 5 rokov od jej uzatvorenia.

Článok V

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Pri nákupe tovaru, ktorý neslúži na podnikateľskú činnosť má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom sú splnené podmienky:
  a)kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy predávajúcemu písomne buď zaslaním emailu na info@marima.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho spolu s tovarom, kópiou daňového dokladu a číslom účtu, na ktorý majú byť vrátené finančné prostriedky.
  b) tovar zašle kupujúci najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia späť predávajúcemu.
 2. Pri odstúpení od zmluvy sa uzavretá kúpna zmluva zrušuje od počiatku.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 4. Ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar je povinný o tom bezodkladne upovedomiť kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za tovar, ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.

Článok VI

CENA TOVARU

 1. Ceny jednotlivých tovarov uverejnených na internetovej stránke www.marima.sk sú aktuálne a platné. Uvádzané sú v jednotnej mene v eurách (€), v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH) a ostatných daní.
 2. Počas zverejnenia tovaru na internetovej stránke www.marima.sk je predávajúci viazaný svojou ponukou.
 3. Konečná cena je uverejňovaná v objednávkovom formulári vrátanie DPH a ostatných poplatkov súvisiacich so získaním tovaru.
 4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací, záručný list a daňový doklad.
 5. Orgán dozoru, ktorý náš tovar kontroluje, dohliada na jeho bezpečnosť a nezávadnosť je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Košický kraj.

Článok VII

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kúpnu cenu je možné zaplatiť:
  a) Slovenskou poštou na dobierku,
  b) Kuriérom na dobierku,
  c) Prevodom na účet predávajúceho, č.ú (IBAN): SK72 0200 0000 0038 7736 3258, ktorého majiteľom je Marianna Petrincová prevádzkovateľ e-shopu. Pri tejto platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol č. objednávky, alebo číslo faktúry.
  d) Platobnou bránou GoPay
  e) V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Článok VIII

DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je povinný doručiť objednávaný tovar kupujúcemu do 7 dní od prijatia objednávky. Ak je pri tovare uvedená poznámka s iným termínom doručenia platí tento termín.
 2. Ponúkaný tovar ma predávajúci na sklade. Uskladnený tovar bude vyexpedovaný zo skladu do 2 dní. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu trvá podľa zvoleného spôsobu doručenia 1 – 3 pracovné dni.
 3. Pri vyexpedovaní tovaru zo skladu bude kupujúcemu zaslaný email. V prípade nedoručenia tovaru do 7 dní od zaslania emailu potvrdzujúceho vyexpedovanie, je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom na adrese info@marima.sk
 4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v mieste, ktoré bolo uvedené v objednávke tovaru.
 5. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý mu bol doručený na adresu uvedenú v objednávke má predávajúci právo požadovať od neho náhradu škody vo výške nákladov súvisiacich s plnením.

Článok IX

USTANOVENIE O ZMLUVNEJ POKUTE

 1. Predávajúci je povinný doručiť objednávaný tovar kupujúcemu do 7 dní od prijatia objednávky. Ak je pri tovare uvedená poznámka s iným termínom doručenia platí tento termín.
 2. Ponúkaný tovar ma predávajúci na sklade. Uskladnený tovar bude vyexpedovaný zo skladu do 2 dní. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu trvá podľa zvoleného spôsobu doručenia 1 – 3 pracovné dni.
 3. Pri vyexpedovaní tovaru zo skladu bude kupujúcemu zaslaný email. V prípade nedoručenia tovaru do 7 dní od zaslania emailu potvrdzujúceho vyexpedovanie, je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom na adrese info@marima.sk
 4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v mieste, ktoré bolo uvedené v objednávke tovaru.
 5. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý mu bol doručený na adresu uvedenú v objednávke má predávajúci právo požadovať od neho náhradu škody vo výške nákladov súvisiacich s plnením.

Článok X

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok XI

ZÁRUKA, ZÁRUČNÁ LEHOTA

 1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov.
 2. Záručným listom je faktúra.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Kupujúci ma právo požadovať od predávajúceho poskytnutie písomnej záruky záručný list.
 5. Bližšie informácie sú podrobne rozpísané v reklamačnom poriadku.

Článok XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.marima.sk, pričom kupujúci pri odoslaní objednávkového formulára potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí.
 2. Tieto podmienky začínajú platiť od dňa 01. marca 2018 do doby neurčitej.
X