Všeobecné podmienky súťaže

Home / Všeobecné podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaže „CHCEM KABELKU MARATHON“

e-shopu www.marima.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.marima.sk je:

Marianna Petrincová
Čerenčianska 216/14,
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44 164 670
DIČ: 107 715 8742
Bankové spojenie / IBAN: SK72 0200 0000 0038 7736 3258
Kód banky: 0200
Zapísaný v Živnostenskom registri: 650-12924, okresný úrad Rimavská Sobota.

E-mail: info@marima.sk
Tel. číslo: +421 911 828 533

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Orgán alternatívneho riešenia sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

I. Prevádzkovateľ súťaže:

 1. Prevádzkovateľom súťaže je prevádzkovateľ internetového obchodu www.marima.sk t.j.  Marianna Petrincová so sídlom na ul. Čerenčianskej 216/14, v Rimavskej Sobote 97901, IČO: 44 164 670, DIČ: 107 715 8742 zapísaný v Živnostenskom registri: 650-12924, okresný úrad Rimavská Sobota.

II. Termín konania súťaže:

 1. Doba trvania súťaže „CHCEM KABELKU MARATHON“ je od 13. apríla 2018 00:00:01 hodín/minút/sekúnd do 27. apríla 2018 23:59:59 hodín/minút/sekúnd stredoeurópskeho času.

III. Účastníci súťaže

 1. Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktoré ku dňu 05. apríla 2018 dovŕšili vek 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré súhlasia s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže a vyplnila vo všetkých bodoch dotazník zverejnený na stránke MARIMA (ďalej „súťažiaci“). Účasťou v súťaži vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzujú sa ich plne dodržiavať.
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
 3. Všetci súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže odovzdajú riadne a vo všetkých bodoch vyplnený dotazník budú automatický zaradený do žrebovania.
 4. Súťažiaci prehlasuje že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

IV. Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti zverejnenenej na stránke MARIMA
  • Na stránke https://marima.sk/chcem-kabelku-marathon/ pridá komentár „Chcem kabelku MARATHON„, napíše svoje meno, priezvisko a email (e-mail slúži výhradne na kontaktovanie výhercu)
 2. Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet komentárov.
 3. Porota vyhodnotí súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od skončenia súťaže a určí spomedzi súťažiacich víťaza súťaže.

V. Výhra

 1. Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúcu výhru:
  1x kabelka MARATHON z pravej kože v hodnote 149,00 EUR, farba čierna
 2. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani požadovať finančnú náhradu.  Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou.
 3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ceny.

VI. Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry

 1. Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 28. apríla 2018 a bude prebiehať pod dohľadom usporiadateľa, v priestoroch sídla usporiadateľa súťaže.
 2. Výherca bude o výhre informovaný emailom.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.
 4. Výhercovi bude výhra zaslaná poštou, na ním zadanú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa vyžrebovania výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za straty, alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a email, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas, že v prípade výhry, budú jeho poskytnuté údaje v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo spracované za účelom realizácie dodávky výhry.
 2. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolané písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.
 3. Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
 4. Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním jednotlivých výhier (ďalej len „snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

VII. Daňové povinnosti

 1. Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke MARIMA.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke https://marima.sk/sutaz-chcem-kabelku-marathon/ Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 3. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami súťaže.
 4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

V Rimavskej Sobote, dňa 13. apríla 2018

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. +421 911 828 533 alebo na info@marima.sk

X